Καθολικά χαρακτηριστικά της γλώσσας

 

Με τον όρο αυτό διατυπώνεται η παραδοχή ότι όλες οι γλώσσες του κόσμου, παρά τις διαφορές τους, έχουν βαθύτερες ομοιότητες, οι οποίες πηγάζουν από το γεγονός ότι η ανθρώπινη νόηση είναι ενιαία. Η διπλή άρθρωση λ.χ. μπορεί να θεωρηθεί ένα καθολικό γλωσσικό χαρακτηριστικό, το οποίο συνδέεται με το γεγονός ότι η ανθρώπινη νόηση ''σημαίνει'' την εμπειρία μέσω γενικεύσεων και αφαιρέσεων (βλ. σημαινόμενο). Μη καθολικό χαρακτηριστικό είναι π.χ. η σταθερή σειρά των λέξεων στην αγγλική, σε αντίστιξη με τη σχετικά ελεύθερη σειρά των λέξεων στην ελληνική. Η σχετικά ελεύθερη σειρά των λέξεων στην ελληνική οφείλεται στο ότι η γλώσσα αυτή διατηρεί μορφολογικές ενδείξεις (καταλήξεις) που δηλώνουν τις συντακτικές σχέσεις, ενώ η αγγλική έχει χάσει τις μορφολογικές ενδείξεις και αυτό αναπληρώνεται με τη σταθερή σειρά των όρων στην πρόταση. Ωστόσο, η διάταξη των λέξεων, δηλαδή η σύνταξη, είναι ένα καθολικό χαρακτηριστικό, που οφείλεται στο γεγονός ότι ο λόγος εκτυλίσσεται στον χρόνο, άρα υπάρχει αναγκαστική διαδοχή.

Παραπομπές: διπλή άρθρωση, σημαινόμενο, μορφολογία, σύνταξη

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Κ