Διπλή άρθρωση

Με τον όρο αυτό δηλώνεται η διπλή συγκρότηση της ανθρώπινης γλώσσας από ελάχιστες μονάδες ήχου χωρίς νόημα, τα φωνήματα, οι οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους δημιουργούν τις μονάδες ήχου με νόημα (μορφήματα, λέξεις). 'Eτσι, οι λέξεις πόνος και νωπός συγκροτούνται από τις ίδιες ελάχιστες μονάδες ήχου χωρίς νόημα σε διαφορετικούς συνδυασμούς. 'Oμοια, και οι μονάδες με νόημα συνδυάζονται μεταξύ τους για να συγκροτήσουν μονάδες ανωτέρου επιπέδου: οι λέξεις προκύπτουν από τον συνδυασμό μορφημάτων, οι φράσεις από τον συνδυασμό λέξεων κλπ.

 

Παραπομπές:φώνημα, μόρφημα, λέξη, φράση, πρόταση

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Δ