Άρθρα Η στροφή προς την επικοινωνιακή προσέγγιση για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σ ε λ ί δ α  6 / 6
.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Α. 1994.
Το γλωσσικό μάθημα στην πρώτη βαθμίδα της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).

HALLIDAY, M.A.K. 1978.
Language as a Social Semiotic. The Social Interpretation of Language and Meaning. Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Μελβούρνη: Edward Arnold.

HALLIDAY, M.A.K., A. McINTOSH & P. STREVENS. 1964.
The Linguistic Sciences and Language Teaching. Λονδίνο: Longman.

HYMES, D. 1972.
On communicative competence. Στο Sociolinguistics, επιμ. J. B. Prides & J. Holmes. Λονδίνο: Penguin.

LEGRAND-GELBER, R. 1980.
L’ acquisition de la langue maternelle. Στο Linguistique, επιμ. Fr. Francois). Παρίσι: PUF.

ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ, Δ. 1985.
Η νέα γλωσσική διδασκαλία. Νεοελληνική Παιδεία 2:23-27.

———. 1992.
Η γλωσσική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βασικές αρχές, στόχοι, χαρακτηριστικά). Στο Το γλωσσικό μάθημα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Πρακτικά τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου), 24-31. Αθήνα: Πατάκης.

———. 1996.
Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση. Συζήτηση προβληματισμών. Στο Η διδασκαλία της ελληνικής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Πρακτικά του ομότιτλου Α’Πανελληνίου Συνεδρίου), 209-223. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

TRUDGILL, P. 1975.
Accent Dialect and the School. Λονδίνο: Edward Arnold.

ΤΣΟΛΑΚΗΣ, Χ. 1983.
Γλωσσική διδασκαλία. Γλώσσα 1:58-70.

———. 1985.
Η γλωσσική διδασκαλία στη Μέση Εκπαίδευση. Πραγματικότητα. Προοπτική. Στο Γλώσσα και Εκπαίδευση. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.

———. 1988.
H γλωσσική διδασκαλία/επικοινωνία στο Λύκειο. Η γλώσσα και οι γλωσσικές ποικιλίες. Φιλόλογος 53:167-185.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Μ. κ. ά. [1938] 1978.
Νεοελληνική Γραμματική. Ιστορική εισαγωγή. Αθήνα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Α. & Σ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ. 1997.
Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

πρώτη σελίδα

αρχή σελίδας