ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ο θεωρητικός λόγος και οι πρακτικές σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών και ειδικότερα των γλωσσικών προγραμμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ενότητας Β’ του Γλωσσικού Υπολογιστή. Σε κάθε τεύχος γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών μιας χώρας, προκειμένου οι αναγνώστες/στριες να ενημερώνονται για τις τάσεις που επικρατούν σήμερα διεθνώς στο χώρο της γλωσσικής παιδείας και αγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα γλωσσικά προγράμματα σπουδών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, έτσι ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος με τη διεθνή και συγκεκριμένα με την ευρωπαϊκή κοινότητα επιστημόνων-εκπαιδευτικών, ο οποίος είναι απαραίτητος εφόσον τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. καλούνται να διαμορφώσουν, μέσω της γλωσσικής τους εκπαίδευσης, νέους τύπους γραμματισμού για τους πολίτες τους, καθώς επίσης νέες στάσεις απέναντι στην πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο και κάθε κράτος-μέλος μεμονωμένα.


ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

  • Κείμενο των Βασιλικής Δενδρινού Εργοβιογραφικό σημείωμα και Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη Εργοβιογραφικό σημείωμα το οποίο ασχολείται με τα Προγράμματα σπουδών στη σχολική εκπαίδευση και αποτελεί μια εισαγωγή σε κάποιες βασικές έννοιες του σχετικού επιστημονικού χώρου.
    Εκτύπωση

  • Κείμενο του Αγαθοκλή Χαραλαμπόπουλου Εργοβιογραφικό σημείωμα για Το γλωσσικό πρόγραμμα της Βρετανίας, στο οποίο παρουσιάζεται η γλωσσική πολιτική στη βρετανική εκπαίδευση, από τη δεκατία του '70 έως τη θέσπιση το 1990 εθνικού σχολικού προγράμματος σπουδών για την Αγγλία και την Ουαλία.
    Εκτύπωση

αρχή σελίδας