ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ INTERNET
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Ελληνόγλωσση

BUTLER, W. Yπό έκδοση.
Γραπτός λόγος και συνεργατική μάθηση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον Daedalus. Ανακοίνωση στη διεθνή ημερίδα: Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία. Θεσσαλονίκη, 23/11/99: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (www.komvos.edu.gr).

ΔΕΔΕ, K., B. KΟΥΡΤΗ-KΑΖΟΥΛΛΗ, E. ΣΚΟΥΡΤΟΥ, & X. ΦΙΛΙΠΠΑΡΔΟΥ. 1999.
H διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας μέσω διαδικτύου: μια νέα προοπτική για την ελληνική γλώσσα. Στο Eλληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, επιμ. M. Δαμανάκης & Θ. Mιχελακάκη, 216-226. Pέθυμνο: E.ΔIA.M.ME.

HΑWISHER, G. Yπό έκδοση.
Παγκόσμιες συνδέσεις στο Δίκτυο: ο εικονικός κόσμος στο κυβερνοδιάστημα. Ανακοίνωση στη διεθνή ημερίδα: Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία. Θεσσαλονίκη, 23/11/99: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (www.komvos.edu.gr).

KALANTZIS, M. & B. COPE. 1999.
Πολυγραμματισμοί: επανεξέταση του τι εννοούμε γραμματισμό και τι διδάσκουμε ως γραμματισμό στα πλαίσια της παγκόσμιας πολιτισμικής πολυμορφίας και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Στο «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, επιμ. Α.-Φ Χριστίδης, 680-695. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. 1998.
Περιθώρια δημιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία του γραπτού λόγου: έρευνα σε μαθητές Α΄ Γυμνασίου. Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

———. 1999.
Από την τεχνοκεντρική ευφορία στη διαμόρφωση επιστημονικών προτεραιοτήτων για τη γόνιμη αξιοποίηση των υπολογιστών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης. Στο Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση (Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου, 12-14 Ιουνίου 1998), επιμ. Π. Γεωργογιάννης , Τόμος Β΄, 150-166. Πάτρα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών.

———. 1999.
Γλωσσική αγωγή και διαδίκτυο: δυνατότητες και περιορισμοί. Ανακοίνωση στην ετήσια συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

———. Yπό έκδοση.
Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα: Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία. Θεσσαλονίκη, 23/11/99: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (www.komvos.edu.gr).

ΚΥΝΗΓΟΣ, Χρ. 1995.
Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: η υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης στη γενική παιδεία. Στο Ελληνική εκπαίδευση: προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού, επιμ. A. Καζαμίας &
M. Κασσωτάκης, 396-416. Αθήνα: Σείριος.

KΩΣΤΟΥΛΑ-ΜΑΚΡΑΚΗ, N. & B. ΜΑΚΡΑΚΗΣ. 1999.
Θεωρητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ένα υπερμεσικό περιβάλλον. Στο Eλληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, επιμ. M. Δαμανάκης & Θ. Mιχελακάκη, 227-243. Pέθυμνο: E.ΔIA.M.ME.

ΜΑΚΡΑΚΗΣ, Β., & Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥΔΩΡΙΔΗ. 1995.
Υπολογιστές στην εκπαίδευση: μια κριτική επισκόπηση στον διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. Aθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

MANGENOT, F. Yπό έκδοση.
Υπολογιστές και διδασκαλία του γραπτού λόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γαλλίας. Ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα: Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία. Θεσσαλονίκη, 23/11/99: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (www.komvos.edu.gr).

ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ, Κ. 1994.
Οι νέες τεχνολογίες στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Πυλών Καρπάθου. Στο Πρακτικά 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Πληροφορικής, 133 -135. Aθήνα: Εκπαιδευτήρια Δούκα.

MERTENS, C. Yπό έκδοση.
Το Simulab και η έννοια της προσομοίωσης. Ανακοίνωση στη διεθνή ημερίδα: Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία. Θεσσαλονίκη, 23/11/99: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (www.komvos.edu.gr).

ΜΠΙΚΟΣ, Κ. 1989.
Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σχολείο ως πρόβλημα αναλυτικού προγράμματος. Στο Πρακτικά Γ΄ διεθνούς παιδαγωγικού συνεδρίου Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, 311-319. Αθήνα: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.

SELFE, C. Yπό έκδοση.
Οικουμενικές πρακτικές γραμματισμού: πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στο διαδίκτυο. Ανακοίνωση στη διεθνή ημερίδα: Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία. Θεσσαλονίκη, 23/11/99: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (www.komvos.edu.gr).

SNYDER, I. Yπό έκδοση.
Γραμματισμός, τεχνολογία και αίθουσα διδασκαλίας: μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. Ανακοίνωση στη διεθνή ημερίδα: Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία. Θεσσαλονίκη, 23/11/99: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (www.komvos.edu.gr).

ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ, Λ., Φ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ & Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ. 1994.
Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας με τη βοήθεια Η/Υ: ένα πείραμα στα μονοθέσια σχολεία του Αιγαίου. Στο Πρακτικά 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Πληροφορικής, 125-131. Aθήνα: Εκπαιδευτήρια Δούκα.


Ξενόγλωσση

AKKER, J., P. KEURSTEN & T. PLOMP. 1992.
The integration of computer use in education. International Journal of Educational Research 17:65-76.

APPLE, M. 1991.
The new technology: Is it part of the solution or part of the problem in education? Computers in the Schools 1/2/3:59 - 80.

BANGERT-DROWNS, R. 1993.
The word processor as an instructional tool: A meta- analysis of word processing in writing instruction. Review of Educational Research 63 (1): 69-93.

BRUCE, B. & M. HOGAN. 1998.
The disappearance of technology: toward an ecological model of literacy. Στο Handbook of Literacy and Technology: Transformations in a Post-Typographic World, επιμ. D. Reinking, M. McKenna, L. Labbo & R. Kiefer, 269-281. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

COCHRAN-SMITH, M., C. PARIS & J. KAHN. 1991.
Learning to Write Differently. Beggining Writers and Word Processing. New Jersey: Ablex.

DOYLE, Al. 1999.
A practioner’ s guide to snaring the net. Educational Leadership, Tόμος 56,
No 5.

GOMEZ, M. L., 1991.
The equitable teaching of composition with computers: a case for change. Στο Evolving Perspectives on Computers and Composition Studies: Questions for the 1990s, επιμ. G. Hawisher & C. Selfe, 318-335. Urbana: National Council of Teachers of English.

HANDA, C. 1990.
Computers and Community. Portsmouth, NH: Bynton/Cook Publishers.

HAWISHER, G. & S. SELFE. 1991.
The rhetoric of technology and the electronic writing class. College Composition and Communication 42 (1):55-66.

———. 1999.
Global Literacies and Postmodern Identities: Culture, Diversity, and Hybridity on the World Wide Web. Λονδίνο: Routledge.

LAFER, S. 1996.
Audience, the computer,and the development of writing ability. Computers in the Schools 12 (1-2):141-152.

MILLER, L. & J. OLSON. 1994.
Putting the computer in its place: a study of teaching with technology. Journal of Curriculum Studies 26, (2):121-141.

PAN, A. & J. ZBIKOWSKI. 1997.
Emerging technology for writing instruction: new directions for teachers. Computers in the Schools, Tόμος 13,3/4 :103-119.

PAPERT, S. 1993.
The Children's Machine. Rethinking School in the Age of the Computer. Νέα Υόρκη: Harvester - Wheatsheaf.

PELGRUM, W. & T. PLOMP. 1993.
The IEA study of Computers in Education: Implementation of an Innovation in 21 Educational systems
. Oξφόρδη: Pergamon Press.

SELFE, C. & S. HILLIGOSS. 1994.
Literacy & Computers. The Complications of Teaching & Learning with Technology. Nέα Yόρκη: The MLA.

SNYDER, I. 1997.
Hypertext: the Electronic Labyrinth. Nέα Yόρκη: New York University Press.

SUTTON, R. 1991.
Equity and computers in the schools: A decade of research. Review of Educational Research 61 (4):475-503.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας