Επιπλέον πληροφορίες


Κaryolemou, M. 1999γ. One language or two for a new University: language, politics and ideology in Cyprus. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο "LanguagePlanningintheMillennium". Πανεπιστήμιο Μπαρ-Ιλάν, Ισραήλ 21-23 Νοεμβρίου 1999.
Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου, Α. 1999. Η νεοελληνική στη σύγχρονη Κύπρο. Πρακτικά συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα (Αθήνα 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996), σελ. 286-289.

Καρυολαίμου, Μ. Υπό δημοσίευση. Γλωσσικός σχεδιασμός και γλωσσική πολιτική. Στα Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, (Λευκωσία, 16-19 Σεπτεμβρίου 1999).

Μοσχονάς, Σ. 1996. Η γλωσσική διμορφία στην Κύπρο. Στο "Ισχυρές" και "ασθενείς" γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη Απρίλιος 1996), 121-127. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σελ. 123-124.

Καρυολαίμου, Μ. 2000. Κυπριακή πραγματικότητα και κοινωνιογλωσσική περιγραφή. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα (Πρακτικά της 20ής Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ., 23-25 Απριλίου 1999), 203-214, σελ. 206-207.

Persianis, P. 1994-1995. The Greek-Cypriot educational policy in Cyprus as an expression of conflict at the political, cultural and socio-economic levels. Modern Greek Studies Yearbook 10/11:89-116, σελ. 90-91.
Χαραλαμπόπουλος, Α. 1990. Γλωσσική διδασκαλία: η περίπτωση της Κύπρου. Γλώσσα 22:69-94.
Francois-Geiger, D. 1991. Θέματα κοινωνικής και θεωρητικής γλωσσολογίας. Μτφρ. Α. Μανουσοπούλου κ.ά. Κεφ. 4. «Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προφορικότητας και παιδαγωγική». Αθήνα: Νεφέλη, σελ. 77 & 79-80.