Θεσσαλονίκη

Ο Κάσσανδρος ίδρυσε την πόλη της Θεσσαλονίκης το 315 π.Χ., με τον συνοικισμό είκοσι πέντε πολισμάτων μεταξύ Αξιού και Αίνειας, και την κατέστησε μητρόπολη της Μακεδονίας. [Χάρτης 1, Μακεδονία 12] Προφανώς στην πόλη θα «συνοίκισαν» και οι μυθολογικές παραδόσεις, χωρίς όμως να είναι γνωστά πολλά στοιχεία. Ό,τι γνωρίζουμε είναι κυρίως από τα έργα των τεχνών και δευτερευόντως από τις φιλολογικές πηγές.

Ευρετήριο

Κάβειροι

Ήρωες

Στοά των Eιδώλων

Θεσσαλονίκη: Γ. Τσαουσάκης.