ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το γλωσσικό πρόγραμμα της Βρετανίας

.


Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τη στιγμή που το κοινοβούλιο ψήφισε το νόμο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που προέβλεπε τη δημιουργία ενός εθνικού σχολικού προγράμματος, συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας στις οποίες ανατέθηκε να εκπονήσουν και να προτείνουν προγράμματα σπουδών για καθένα από τα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος. H ομάδα εργασίας, στην οποία ανατέθηκε η εκπόνηση του προγράμματος σπουδών για τη γλώσσα, υπέβαλε την έκθεσή της, γνωστή και ως ‘Εκθεση Cox, η οποία αποτελείται από 17 κεφάλαια. Στα 14 πρώτα κεφάλαια η επιτροπή εκθέτει διεξοδικά τη φιλοσοφία η οποία διέπει το πρόγραμμα που προτείνει. Ξεκινά με την Εισαγωγή, η οποία αναλύει το ρόλο της γλώσσας στο σύνολο του σχολικού προγράμματος και το Κεφάλαιο 1, το οποίο συζητά το γενικό σκοπό της γλωσσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνεχίζει με κεφάλαια τα οποία θίγουν διάφορα θέματα όπως η διδασκαλία της «πρότυπης» αγγλικής, γλωσσ(ολογ)ική ορολογία, γνώσεις για τη γλώσσα, λογοτεχνία και δράμα, γλωσσική εκπαίδευση και πληροφορική τεχνολογία, δίγλωσσα παιδιά, ίσες ευκαιρίες και ειδικές εκ