ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το γλωσσικό πρόγραμμα της Βρετανίας

.


ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η αναθεώρηση του προγράμματος που έγινε το 1994 δεν συνιστά αλλαγή του περιεχομένου του αλλά της οργανωτικής του δομής, με σκοπό να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, και την καθημερινή αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευομένων. Απέβλεπε επίσης σε μια αποσυμφόρηση του προγράμματος, ώστε, αντί για την πληθώρα των στόχων που δημιουργούσε σύγχυση, να υπάρχει μια συνοπτική περιγραφή των βασικών στοιχείων που πρέπει να έχουν κατακτηθεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Έτσι, στο αναθεωρημένο αναλυτικό πρόγραμμα διατηρήθηκαν τα τέσσερα βασικά στάδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης οι τρεις τομείς του γνωστικού αντικειμένου, δηλ. προφορική έκφραση και ακρόαση, ανάγνωση, γραπτή έκφραση. Όμως, για κάθε βασικό στάδιο προτείνεται ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο αποτελείται από τρεις ενότητες που αντιστοιχούν στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου. Για το τρίτο και τέταρτο στάδιο προτείνεται ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών.

Το κάθε πρόγραμμα σπουδών δίνει με περιγραφικό τρόπο το περιεχόμενο που πρέπει να διδαχθεί σε καθέναν από τους τομείς και αναφέρεται στις ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν στους/στις εκπαιδευόμενους/ες ώστε να καλλιεργήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που ήδη έχουν και να αναπτύξουν νέες που αφορούν στη χρήση της πρότυπης γλώσσας

Για καθέναν από τους τρεις τομείς του γνωστικού αντικειμένου προτείνεται μια κλίμακα οκτώ επιπέδων που περιγράφει το επιθυμητό γλωσσικό επίπεδο, το οποίο πρέπει να έχουν κατακτήσει οι μαθητές/τριες στο τέλος του κάθε βασικού σταδίου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχει σκοπό να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς στην αξιολόγηση των μαθητών.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές επιλογές, παραμένουν ουσιαστικά οι ίδιες, αλλάζει όμως η έμφαση, έτσι ώστε να γίνεται συντηρητικότερο. Έτσι, η πρότυπη γλώσσα καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση από την αρχή έως το τέλος του προγράμματος. Η σπουδή της γλώσσας αποσκοπεί κυρίως στην κατάκτηση της μορφοσυντακτικής δομής της πρότυπης γλώσσας και, παρόλο που δεν προτείνεται ως ξεχωριστό συστατικό του προγράμματος αλλά ενσωματώνεται στα υπόλοιπα, παίρνει επίσης μια ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδιαίτερα στο τρίτο και τέταρτο στάδιο. Η ανησυχία και η φροντίδα για τα standards επανέρχεται, το ίδιο και η προτίμηση στους δόκιμους συγγραφείς. Αυτό κανείς μπορεί να το διαπιστώσει μελετώντας το κείμενο του αναλυτικού προγράμματος γλωσσικής αγωγής της Αγγλίας, το οποίο εμφανίζεται με ηλεκτρονική μορφή στην εξής διεύθυνση: http://www.dfee.gov.uk/nc

Ας σημειωθεί ότι ούτε το αναθεωρημένο αναλυτικό πρόγραμμα ούτε το προηγούμενο που εισηγήθηκε η επιτροπή Cox περιέχουν κεφάλαιο το οποίο να προτείνει μια συγκεκριμένη διδακτική μεθοδολογία ή κριτήρια συγγραφής διδακτικού υλικού που κρίνεται πρόσφορο να χρησιμοποιηθεί. Την πρωτοβουλία αυτή την αφήνουν στους/στις εκπαιδευτικούς και στις σχολικές μονάδες, επιλογή που σχετίζεται με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας, τις ευκαιρίες αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, τις ευκαιρίες για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αυτοεκπαίδευσή τους, καθώς και με την υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων και συνεργαζόμεων φορέων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας