ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το γλωσσικό πρόγραμμα της Βρετανίας

.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

CARTER, R. , επιμ. 1990.
Knowledge about Languuage and the Curriculum: The LINC Reader. Λονδίνο: Hodder and Stoughton.

———.1994.
English teaching in England and Wales: Key reports. Στο The Encyclopedia of Language and Linguistics, επιμ. R.E. Asher. 3ος τόμος: 1135-1137.

———. 1996.
Politics and knowledge about language: the LINK project. Στο Literacy in Society, επιμ. R. Ηasan & G. Williams. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Longman.

CLARKE, P. & N. SMITH. 1992.
Initial steps towards critical practice in primary schools. Στο Critical Language Awareness, επιμ. N. Fairclough. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Longman.

COX, B. 1991.
Cox on Cox: An English Curriculum for the 1990's. Λονδίνο: Hodder and Stoughton.

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE [DES]. 1975.
A Language for Life (The Bullock Report). Λονδίνο: HMSO.

———. 1984.
English from 5 to 16: Curriculum Matters 1. Λονδίνο: HMSO.

———. 1986.
English from 5 to 16: Responses to Curriculum Matters 1. Λονδίνο: HMSO.

———.1988.
Report of the Committee of Inquiry into the Teaching of the English Language. (Kingman Report). Λονδίνο: HMSΟ.

———. 1989.
English for ages 5 to 16. (Cox Report). Λονδίνο: HMSO.

DOUGHTY, P., J. PEARCE & G. THORNTON. 1971.
Language in Use. Λονδίνo: Edward Arnold.

FAIRCLOUGH ,N., επιμ. 1992.
Critical Language Awareness. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Longman.

HAWKINS, E. 1984.
Awareness of Language: An Introduction. Κέμπριτζ: Cambridge University Press.

ΞΩΧΕΛΛΗΣ, Π. 1989.
Η προβληματική του curriculum. Mια κριτική προσέγγιση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 11:161-71.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας