Περιεχόμενα

 

 

1. Αποτελεί ξεχωριστό είδος κειμένου η περίληψη;
2. Τυπολογία της περίληψης
3. Περίληψη συνεχούς γραπτού λόγου
  3.1 Οι επικοινωνιακές λειτουργίες της περίληψης συνεχούς γραπτού λόγου
  3.2 Οι γνωσιακές λειτουργίες της περίληψης συνεχούς γραπτού λόγου
    3.2.1 Γνωσιακές λειτουργίες της περίληψης ως διαδικασίας [summarization]
    3.2.1.1 Λειτουργίες παράφρασης
    3.2.1.2 Λειτουργίες πύκνωσης
    3.2.1.3 Λειτουργίες επέκτασης
    3.2.2 Γνωσιακές λειτουργίες της περίληψης ως προϊόντος [summary]
  3.3 Τα γλωσσικά μέσα της περίληψης συνεχούς γραπτού λόγου
    3.3.1 Το μήκος της περίληψης
    3.3.2 Το ύφος της περίληψης
    3.3.3 Η συνοχή της περίληψης
4. Περίληψη συνεχούς ή συνομιλιακού προφορικού λόγου
  4.1 Οι επικοινωνιακές λειτουργίες της περίληψης συνεχούς ή συνομιλιακού προφορικού λόγου
  4.2 Οι γνωσιακές λειτουργίες της περίληψης συνεχούς ή συνομιλιακού προφορικού λόγου
  4.3 Τα γλωσσικά μέσα της περίληψης συνεχούς ή συνομιλιακού προφορικού λόγου