ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ¨Γλωσσική ποικιλία και γλώσσα του σχολείου

.

 

Aπό όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι η στήλη θα υποστηρίξει την ιδέα της αναγκαιότητας μιας προσθετικής διγλωσσίας για τους/τις αλλόγλωσους/-ες μαθητές/-τριες. Σε αυτά τα πλαίσια θα παρουσιάσει θεωρητικά ζητήματα  που άπτονται του φαινομένου της δίγλωσσης εκπαίδευσης αλλά και πρακτικές προτάσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών/-τριών στις τάξεις μας. Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν τα ερωτηματολόγια που ακολουθούν, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν ως εργαλεία για τον/την εκπαιδευτικό με στόχο τη διερεύνηση και τη «χαρτογράφηση» των αναγκών της τάξης του/της.

Συγκεκριμένα, παρατίθενται δύο τύποι ερωτηματολογίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους/τις αλλόγλωσσους/-ες / δίγλωσσους/-ες μαθητές/-τριες. Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με την ελληνομάθεια και την ωριμότητα των μαθητών/-τριών, μπορούν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια του πρώτου τύπου είτε σε συνεργασία με τους/τις ίδιους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες είτε σε συνεργασία με τους γονείς τους. Ίσως να είναι καλύτερα αυτό να γίνει σε ειδικές συναντήσεις, αφού εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας, καλώντας για παράδειγμα ένα τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής (εκπαιδευτικό ή άλλο άτομο από την οικογένεια του/της μαθητή/-τριας) που να γνωρίζει αρκετά καλά τη γλώσσα που μιλά ο/η μαθητής/-τρια και η οικογένειά του/της. Τα ερωτηματολόγια του δεύτερου τύπου, που αφορούν στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών/-τριών, μπορούν να συμπληρωθούν είτε σε ειδικές συναντήσεις είτε στην τάξη, ιδιαίτερα αν ο/η μαθητής/-τρια παρακολουθεί τάξη υποδοχής ή φροντιστηριακό τμήμα. Ο/Η εκπαιδευτικός θα κρίνει πόση βοήθεια χρειάζεται ο/η μαθητής/-τρια για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Επίσης, αν κρίνει ότι υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες που δεν καλύπτονται από τα ερωτηματολόγια, μπορεί να συγκεντρώσει και συμπληρωματικά στοιχεία.

Τέλος, παρατίθεται και ένας πίνακας για τη συμπλήρωση συγκεντρωτικών στοιχείων από τους/τις εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να χαρτογραφήσουν τις ανάγκες των μαθητών/-τριών σε περισσότερες της μιας τάξεις. Εάν θελήσουν να το συμπληρώσουν, θα είχε ενδιαφέρον να στείλουν τα στοιχεία που έχουν συλλέξει, στη Γραμματεία του Γλωσσικού Υπολογιστή, προκειμένου να τα επεξεργαστούμε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ερωτηματολόγια σχετικά με τις μορφές διγλωσσίας/ πολυγλωσσίας στις ελληνικές σχολικές τάξεις έχουν εκπονηθεί τόσο στο πλαίσιο του έργου του ΕΠΕΑΕΚ «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» όσο και στο πλαίσιο της έρευνας «Σύστημα Διγλωσσίας» που πραγματοποιήθηκε σε όλες τις τάξεις των δημοτικών σχολείων της πόλης της Ρόδου το 1997-1998 (βλ. Τετράδια εργασίας Νάξου για τη διγλωσσία, επιμ. Ε. Σκούρτου, 91-108 & 109-124). Ευχαριστούμε τους/τις υπεύθυνους/-ες για την ευγενική αποστολή των ερωτηματολογίων στο Γλωσσικό Υπολογιστή.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας